Konserwacja/ Maitenance

Nasza działalność/What we do? » Konserwacja/ Maitenance

 

KONSERWACJA

 

PRANIE

 

KROCHMAL

 

SUSZENIE

 

PRASOWANIE

 

PRZECHOWYWANIE

 

 

 

KUPIŁEŚ NASZE RĘKODZIEŁO, ALE MARTWISZ SIĘ JAK SIĘ Z NIM OBCHODZIĆ? NIE ZOSTAWIMY CIĘ BEZ POMOCY!

 

       PRANIE  

 

       Najlepiej będzie jeśli wszystkie szydełkowe i haftowane rzeczy będziesz prał/ prała ręcznie. Nasze rękodzieło jest solidne, ale należy unikać sytuacji podczas prania, które mogą naruszyć strukturę ściegów. Bawełniane ( białe) nici można gotować ( kołnierzyki), kolorowe lepiej nie. Do prania można użyć szarego mydła, zwykłego proszku ( nie chlorować, nie wybielać). Wyprane rzeczy należy wycisnąć ( NIE WYKRĘCAĆ) i powiesić do odcieknięcia, pozostawić do wysuszenia.

 

 

        PRANIE KROCHMALONYCH RZECZY

 

W przypadku, gdy mamy do czynienia z krochmaloną rzeczą, należy ją najpierw namoczyć z proszkiem lub mydłem ( kilka godzin), żeby krochmal trochę się rozpuścił. Później należy płukać rzecz aż do usunięcia krochmalu ( nici w ręce nie powinny być śliskie i pokryte mazią), najlepiej kilka razy zmieniać wodę podczas płukania.

 

 

        SUSZENIE- powiesić na suszarce do prania, NIE na grzejniku i poczekać, aż rzecz sama wyschnie.

 

 

         KROCHMALENIE rzeczy szydełkowych.

 

Rzecz, którą chcemy ukrochmalić należy przedtem dobrze zwilżyć wodą. Najlepiej krochmalić świeżo po wypraniu. Włożyć rzecz do miski z krochmalem i dobrze nim nasączyć. Wycisnąć nadmiar krochmalu i ułożyć przedmiot na czystym ręczniku ( prześcieradle, tkaninie), ukształtować formę, można przypiąć szpilkami. Uformowaną rzecz pozostawiamy do wyschnięcia. Można delikatnie podsuszyć suszarką ( w razie konieczności!), zachowując odległość 15 cm od tkaniny.

 

 

 

PRZEPIS NA KROCHMAL „LEKKI”: nadaje się do krochmalenia kołnierzyków, bolerek, do przedmiotów, które docelowo nosimy na sobie.

 

- 0,5 L wody

 

- 1  płaska łyżeczka mąki ziemniaczanej.

 

Gotujemy jak kisiel. Odlewamy pół szklanki zimnej wody i wsypujemy do niej łyżeczkę mąki ziemniaczanej i mieszamy ( nie powinno być żadnych grudek, dlatego cały czas należy mieszać). W międzyczasie gotujemy wodę do wrzenia. Do gotującej się wody wlewamy wymieszany dokładnie krochmal i gotujemy dotąd puki substancja nie będzie miała konsystencji kisielu, lub lekko się nie zagęści ( są różne mąki, więc nie każda reaguje tak samo). Nam wystarczy lekko zagęszczona postać krochmalu, która nada się do krochmalenia ubrań. Lekko przestudzić krochmal w misce i włożyć do niej wcześniej zwilżoną tkaninę.

 

 

 

PRASOWANIE

 

Szydełkowe rzeczy z reguły nie wymagają prasowania ( zwłaszcza jeśli są krochmalone), ale może zdarzyć się, że jednak potrzeba będzie żelazka. Należy prasować tkaninę przez ściereczkę i ustawić na średnią temperaturę ( zależy z czego zrobione są nici, jeśli bawełniane to prasujemy na bawełnie, ale zawsze przez szmatkę – istnieje ryzyko, że na wypranej rzeczy mogło zostać jeszcze trochę krochmalu po praniu, który może się przypalić!!!). Jeśli jest to rzecz wcześniej krochmalona, także należy prasować ją przez szmatkę.

 

Haftowane rzeczy prasować przez szmatkę ( często mieszamy gatunki nici i ciężko ustalić jakąś jedną temperaturę.) Najlepiej prasować omijając haft.

 

 

 

PRZECHOWYWANIE

 

Żeby Nasze rękodzieło nie uległo zniszczeniu podczas przechowywania, można:

 

- zawiesić je na wieszaku i przykryć workiem, żeby się nie zakurzyły

 

- schować w zamykanym pudełku, w ciemnym miejscu

 

- nie wystawiać na długą ekspozycję słoneczną ( nici mogą wyblaknąć, a ukrochmalone rzeczy zżółknąć!!!)

 

- szydełkowych rzeczy lepiej nie pozostawiać luźno w szafie, gdyż łatwo o uszkodzenie struktury ściegu, dlatego należy je nakryć workiem lub tkaniną.

 

 

 

ZNISZCZENIA!

 

 

 

Nie ponosimy odpowiedzialności za zniszczenia dokonane podczas użytkowania, ale jeśli zajdzie taka potrzeba, to możemy naprawić zepsutą rzecz w ramach przysługi dla klienta. Koszt przesyłki ponosi klient. Naprawa darmowa, chyba że wymaga większego nakładu pracy oraz zakupu dodatkowej partii materiałów.

 

TA PROMOCJA OBEJMUJE OKRES PÓŁ ROKU OD ZAKUPU.

 

NIE PRZYJMUJEMY RZECZY W KOMIS!

 

 OFERTA TYLKO DLA KLIENTÓW EMIcraft!

 

 

 

 

 

MAINTENANCE
 
WASHING
 
STARCH
 
DRYING
 
IRONING
 
STORAGE
 
 
 
YOU HAVE BUYED OUR CRAFT THING, BUT YOU DON'T KNOW HOW TO TREAT WITH HIM? WE WILL NOT LEAVE YOU WITHOUT HELP!
 
       WASHING
 
       It will be best if all crocheted and embroidered things will be washed by hand. Our handicraft is solid, but you should avoid situations in which the thing can be destroyed.Cotton thread (white) can be boiled ( e. g. collars), but color things better not boiled. You can use gray soap and ordinary powder for washing (do not chlorinate!, do not bleach!). Squeez the washed items (do not twist water from material ) i leave to dry.
 
 
        WASHING THE STARCH THINGS
 
If you are dealing with a starchy thing, you should first soak it with powder or soap (a few hours) so that the starch dissolves a little. Then rinse the thing until you remove the starch (the threads should not be slippery and covered with mash), it is best to change the water several times during
rinsing.

 

DRYING - hang on a laundry dryer, NOT on the heater and wait for the product to dry out.
 
 
         STARCHING crochet things.
 
The thing that we want to starching with should besoaked in lukewarm water . It is best to starching freshly after washing. Put the stuff in a bowl with hot starch and soak it well. Squeeze the excess starch and put the object on a clean towel (sheets, fabric), shape the form, you can pin with pins. We leave the formed thing to dry. You can gently dry the dryer (if necessary!), Keeping the distance 15 cm from the fabric.
 
 
 
RECIPE ON STARCH "LIGHT": suitable for starching collars, boleros, for items that we ultimately wear on naked skin.
 
- 0.5 L of water
 
- 1 flat teaspoon of potato flour.
 
We cook like jelly. We pour half a glass of cold water and pour into it a teaspoon of potato flour and mix it (it should not be any lumps, so it should be mixed all the time). In the meantime, we cook the water to a boil. Pour the thoroughly mixed starch into the boiling water and cook until then, the substance will not have a consistency of jelly, or slightly dense (there are different flours, so not everyone reacts the same). All we need is a lightly compacted starchy form that is suitable for starching clothes. Slightly cool the starch in the bowl and put in a previously moistened fabric.

 

IRONING
 
Crochet things usually do not require ironing (especially if they are starching), but it may happen that an iron will be needed. It is necessary to iron the fabric through a cloth and set iron to medium temperature  - there is a risk that some not washed starch could be left on material after washing, which can burn! !!). If it's a starchy thing before, also iron it with a cloth.
 
Embroidered items should be ironing through a rag. It's best to put iron around the embroidery, not on them.
 
 
 
STORAGE
 
If You don't wont to destroyed things during storage, you can:
 
- hang them on a hanger and cover with a sack so they do not get dirty
 
- hide it in a closed box in a dark place
 
- do not expose to a long solar exposure (threads can pale, and starched things turn yellow !!!)
 
- crochet things better not to leave loosely in the closet, because it is easy to damage the stitch structure, so they should be covered with a sack or fabric.
 
 
 
DESTRUCTION!
 
 
 
We are not responsible for any damage done during use, but if necessary, we can repair the broken item as part the favor to the customer. The cost of delivery is borne by the customer. Free repair, unless it requires more work and the purchase of an additional batch of materials.
 
THIS PROMOTION CAN BE USED THE PERIOD OF SIX MONTHS FROM PURCHASE.
 
WE DO NOT TAKE THINGS IN COMMIS!
 
 OFFER IS ONLY FOR CUSTOMERS EMIcraft!